Merces

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Merces B.V. – d.d. 1 oktober 2015 – voor dienstverlening op het gebied van personele en salaris- en financiële administraties en verwante diensten, hierna te noemen AV Merces. Deze AV Merces zijn van toepassing op alle dienstverleningsovereenkomsten die zijn opgesteld conform het in Bijlage AV1 opgenomen model

Artikel 1. Begrippen

1. Dienstverlening:

De door Merces B.V. in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst aan Opdrachtgever te verlenen en/of verleende diensten, een en ander zoals nader is omschreven in de Dienstverleningsovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen.

2. ICT infrastructuur:

De geautomatiseerde informatiesystemen bij Merces, met behulp waarvan de Dienstverlening wordt uitgevoerd en die via een vaste telefoonverbinding dan wel via het Internet voor Opdrachtgever toegankelijk zijn.

3. Dienstverleningsovereenkomst:

De overeenkomst tussen Merces B.V. en Opdrachtgever met betrekking tot de Dienstverlening.

4. Opdrachtgever:

Elke Publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht.

5. Contactpersoon:

De door zowel Opdrachtgever en als door Merces B.V. aan te wijzen functionaris die geregeld overleg plegen over een goede uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden Merces zijn van toepassing op alle Dienstverleningsovereenkomsten van Merces B.V.
 2. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk

      zijn overeengekomen.

 1. De algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn op de Dienstverleningsovereenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. In geen geval zal Merces B.V. geacht kunnen worden zich tot een andere of verdergaande prestatie te hebben verbonden dan vermeld in de Dienstverleningsovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen. Eventuele door Merces B.V. mondeling of schriftelijk verstrekte en nadrukkelijk als zodanig gepresenteerde adviezen of geuite opinies zullen geen uitbreiding van haar verplichtingen met zich meebrengen.

Artikel 3. Contactpersonen.

 1. Opdrachtgever zal na ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst een Contactpersoon voor Merces B.V. aanwijzen.
 2. De door Opdrachtgever aangewezen Contactpersoon is bevoegd om namens Opdrachtgever alle handelingen die op grond van de Dienstverleningsovereenkomst door Opdrachtgever moeten worden verricht, namens deze te (doen) verrichten, waaronder uitdrukkelijk begrepen contact namens Opdrachtgever met Merces B.V. over zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst. Opdrachtgever verklaart, dat de Contactpersoon bevoegd is om namens Opdrachtgever prestaties te ontvangen die Merces B.V. op grond van de Dienstverleningsovereenkomst aan Opdrachtgever verschuldigd is.

      De betreffende prestatie heeft voor Merces B.V. bevrijdende werking.

 1. Opdrachtgever is ten opzichte van Merces B.V. voor de gedragingen van de door Opdrachtgever aangewezen Contactpersoon op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen gedragingen.
 2. Merces B.V. wijst na ondertekening eveneens een Contactpersoon ten behoeve van Opdrachtgever aan. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Offertes

 1. Offertes/aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk dan wel per e-mail bericht zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes/aanbiedingen een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Indien een offerte/aanbieding als genoemd in lid 1 van dit artikel door een opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Merces B.V. gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het recht het aanbod schriftelijk dan wel per e-mail bericht te herroepen.
 3. De in de offertes vermelde aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.
 4. Merces B.V. is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte/aanbieding vermelde prijs, indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
 5. Merces B. V. is in geval van telefonische en/of faxopdrachten en/of e-mail berichten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de desbetreffende telefonische en/of faxopgave en/of e-mail bericht. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten en/of e-mail berichten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen/verrichtingen van de telefonische en/of per fax en/of

      per e-mail bericht bestelde zaken/diensten doen hieraan geen afbreuk.

Artikel 5. Overeenkomst

Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien Merces B. V. een opdracht schriftelijk dan wel per e-mail bericht heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. Telefonisch gegeven opdrachten resulteren eerst dan in een overeenkomst wanneer deze door Merces B. V. schriftelijk dan wel per e-mail bericht zijn bevestigd.

Artikel 6. Tarieven

 1. Merces B.V. zal voor de door haar te verrichten Dienstverlening aan Opdrachtgever de tarieven in rekening brengen die zijn opgenomen in Bijlagen A, en/of B, en/of C bij de Dienstverleningsovereenkomst.
 2. Bij het vaststellen van de tarieven kan Merces B.V. rekening houden met de omvang van de administratie van Opdrachtgever, alsmede met de mate van gebruik van bepaalde diensten (gedifferentieerde tariefstelling).
 3. Merces B.V. is gerechtigd haar tarieven aan te passen met een percentage gelijk aan de loonontwikkelingen overeenkomstig de financiële arbeidsvoorwaarden in het onderwijs per

      de datum, dat deze voorwaarden in werking treden.

Artikel 7. Betaling

 1. Merces B.V. zal maandelijks achteraf factureren. Ingeval Opdrachtgever een Contactpersoon heeft aangewezen, zal Merces B.V. de factuur aan de door Opdrachtgever aangewezen Contactpersoon sturen. De door Opdrachtgever aangewezen Contactpersoon kan bevrijdend voor Opdrachtgever betalen.
 2. De gefactureerde bedragen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.
 3. Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met een factuur van Merces B.V. dient Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij Merces B.V. Betwisting door Opdrachtgever van een factuur schort de verplichting tot betaling niet op.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal Opdrachtgever steeds van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling door Merces B.V. zal zijn vereist. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is, zal hij aan Merces B.V. vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke rente alsmede vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig het incassotarief.
 5. Merces B.V. is gerechtigd om de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is en Merces B.V. Opdrachtgever schriftelijk tot betaling heeft aangemaand, stellende een redelijke termijn tot betaling.
 6. Merces B. V. heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal in het kader van de Dienstverlening tijdig de juiste gegevens aan Merces B.V. aanleveren overeenkomstig de daartoe door Merces B.V. aangegeven en aan Opdrachtgever bekend gemaakte procedures.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de deugdelijke beveiliging van de door Merces B.V. in het kader van de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst aan Opdrachtgever verstrekte middelen.

Artikel 9. Garantie

 1. De door Merces B.V. te verlenen Dienstverlening zal zorgvuldig en vakbekwaam worden uitgevoerd.
 2. Ingeval aan Merces B.V. blijkt, dat de resultaten van de Dienstverlening niet juist zijn, zal Merces B.V. Opdrachtgever onverwijld informeren over de onjuistheid van de resultaten van de Dienstverlening en zo mogelijk het betreffende onderdeel van de Dienstverlening opnieuw uitvoeren. Merces B.V. kan niet de volledige juistheid van de resultaten van de Dienstverlening noch het herstel van verminkte of verloren gegane gegevens garanderen.
 3. Merces B.V. zal ten behoeve van de Dienstverlening periodiek technisch en functioneel onderhoud verrichten aan de ICT infrastructuur bij Merces B.V.
 4. Merces B.V. zal zorg dragen voor een deugdelijke beveiliging van de door Opdrachtgever in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst aangeleverde gegevens en de resultaten van de Dienstverlening.
 5. Merces B.V. zal zich deugdelijk verzekerd houden tegen aansprakelijkheid die voort kan vloeien uit de Dienstverleningsovereenkomst.
 6. De garantieverplichting vervalt, indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Merces B.V. niet in overeenstemming met de Dienstverleningsovereenkomst en/of de AV Merces handelt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Met betrekking tot geleverde zaken/verrichte diensten is Merces B.V. uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:
  1. In het geval door Merces B.V. garantie is verstrekt, wordt aansprakelijkheid aanvaard in zoverre deze uit de garantie voortvloeit.
  2. Voor opzet of schuld van bestuurders van Merces B.V. of leiding gevende ondergeschikten en voor opzet of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Merces B.V. aansprakelijkheid voorzover dit bij Opdrachtgever schade tot gevolg heeft.
  3. De aansprakelijkheid van Merces B.V. wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval Merces B.V. wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  1. De aansprakelijkheid van Merces B.V. is beperkt tot een bedrag overeen komende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade.
  2. De aansprakelijkheid van Merces B.V. is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeen komende met 100% van het factuurbedrag.
 1. Indien Merces B.V. niet aan haar verplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Merces B.V. aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeen komende met de hoogte van 100% van het factuurbedrag dat zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.
 2. In geen geval zal de in voorkomend geval uit te keren schadevergoeding de door de verzekeraar van Merces B.V. uit te keren bedragen overschrijden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Merces B.V. van elke schuld terzake van door Opdrachtgever bij Merces B.V. in uitvoering gegeven opdrachten, tenzij Opdrachtgever bewijst, dat een aanspraak als hiervoor bedoeld het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Merces B.V. zelf.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Merces B.V. tegen elke actie van derden die aanspraak maken op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, die verband houdt met het gebruik in de meest ruime zin van door Merces B.V. geleverde zaken/verrichte diensten.
 5. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren, indien niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan een procedure aanhangig is gemaakt.

Artikel 11. Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen zullen de verplichtingen waarop de niet-toerekenbare tekortkoming betrekking heeft uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst worden opgeschort zolang de niet-toerekenbare tekortkoming voortduurt. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Dienstverleningsovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan die partij kan worden toegerekend.
 2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming één (1) maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de niet-toerekenbare tekortkoming langer dan één (1) maand zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Dienstverleningsovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is, indien de verbintenis, waarvan de nakoming door een niet-toerekenbare tekortkoming tijdelijk werd verhinderd, alsnog is nagekomen. Opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens een niet-toerekenbare tekortkoming de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde tarieven alsnog te voldoen over de tijd voordat de niet-toerekenbare tekortkoming ontstond. Evenzo zal Merces B.V. reeds vooruitbetaalde bedragen betrekking hebbende op de Dienstverleningsovereenkomst die ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming niet zijn verricht, terugbetalen.

Artikel 12. Privacy

 1. Partijen zullen bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Merces B.V. is gerechtigd de op grond van de Dienstverleningsovereenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en/of betrokkene waarop het persoonsgegeven betrekking heeft, verder te verwerken in verband met commerciële activiteiten mits deze activiteiten niet onverenigbaar zijn met de dienstverlening en de privacywetgeving.
 2. Opdrachtgever geeft opdracht aan Merces B.V. de persoonsgegevens die Opdrachtgever voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst aan Merces B.V. verstrekt te verwerken ten behoeve van en in verband met de Dienstverlening.
 3. Merces B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens.
 4. Merces B.V. is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt in verband met de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift Merces B.V. tot mededeling verplicht.
 5. Merces B.V. zal de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de Dienstverlening niet meer benodigd zijn, uiterlijk twee jaar nadat deze persoonsgegevens niet meer benodigd zijn, uit zijn ICT infrastructuur verwijderen.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat op de verwerking van de persoonsgegevens in verband met de Dienstverlening geen gedragscode of reglement in de zin van de privacywetgeving van toepassing wordt, waarin aan de bewerker andere of verder gaande verplichtingen worden opgelegd dan uit deze Voorwaarden voor Dienstverlening voortvloeien, tenzij Merces B.V. daarmee tevoren schriftelijk heeft ingestemd. Opdrachtgever vrijwaart Merces B.V. tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevolg van het feit dat in strijd met het bepaalde in de eerste volzin wordt gehandeld.

Artikel 13. Beëindiging

 1. De Dienstverleningsovereenkomst eindigt, onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde:
  1. door opzegging door Opdrachtgever bij aangetekend schrijven binnen een maand na bekendmaking van een wijziging van de AV Merces, in welk geval de Dienstverleningsovereenkomst eindigt met ingang van de wijziging;
  2. door opzegging door één der partijen tenminste één (1) jaar of twaalf (12) maanden vóór expiratiedatum bedoeld in artikel 4 van de vigerende Dienstverleningsovereenkomst, in welk geval de Dienstverleningsovereenkomst eindigt met ingang van voornoemde expiratiedatum.
  3. door beëindiging van het recht van Merces B.V. om voor de Dienstverlening benodigde intellectuele eigendomsrechten van derden te gebruiken, in welk geval de Dienstverleningsovereenkomst eindigt met ingang van de beëindiging van het gebruiksrecht van Merces B.V.. Merces B.V. zal zich inspannen de voor de Dienstverlening benodigde gebruiksrechten te verkrijgen en/of te behouden, voorzover dit redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. Dit lid – lid 1 sub c – kan niet gebruikt worden voor beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst door Opdrachtgever. Enkel Merces B.V. kan zich op dit artikel en lid beroepen.
  4. anders dan de in artikel 13 lid 1 sub b beschreven rechtsgeldige opzegging is bepaald dat de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar is.
 2. Iedere partij heeft het recht de Dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij, na deswege door de ontbindende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen ingevolge de Dienstverleningsovereenkomst te zuiveren, tenzij de toerekenbare tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis geen ontbinding rechtvaardigt.
 1. Iedere partij heeft voorts het recht de Dienstverleningsovereenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing in staat van faillissement is verklaard of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging of splitsing van ondernemingen. De partij die om deze reden(en) de Dienstverleningsovereenkomst ontbindt, zal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 2. Verplichtingen en rechten uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om na ontbinding c.q. beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst voort te duren, blijven na ontbinding c.q. beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst – voor zover rechtens mogelijk – tussen partijen van kracht. Tot deze verplichtingen en rechten behoren onder meer: Aansprakelijkheid en vrijwaring (artikel 10), Privacy (artikel 12), Geheimhouding en Beveiliging (artikel 14) en Rechtskeuze en geschillenregeling (artikel 16).
 3. Indien Merces B.V. een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever het in lid 1 opgenomen regime van opzegging van de Dienstverleningsovereenkomst tracht te omzeilen door voor alle of een belangrijk deel van de aan Opdrachtgever verbonden personeelsleden de Dienstverlening niet langer door Merces B.V. te laten uitvoeren, is Merces B.V., behoudens tegenbewijs, gerechtigd aan Opdrachtgever ter zake een bedrag in rekening te brengen overeen komend met de tarieven die Merces B.V. bij voortgezette Dienstverlening in rekening zou hebben gebracht tot de eerste datum waartegen Opdrachtgever rechtsgeldig de Dienstverleningsovereenkomst zou hebben kunnen opzeggen, onverminderd het recht van Merces B.V. om in gevallen als deze over te gaan tot ontbinding van de Dienstverleningsovereenkomst, welke ontbinding de betalingsverplichting van Opdrachtgever als bedoeld in dit lid onverlet laat.

Artikel 14. Geheimhouding en Beveiliging

 1. Alle informatie en gegevens die tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan partijen kennis nemen, met inbegrip van programmatuur, voorbereidend materiaal en bedrijfsgeheimen, zullen door de andere partij vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voorzover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige wettelijke, dwingendrechtelijke, bepaling. Partijen zullen hun personeel en andere betrokken personen verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
 2. Indien Merces B.V. documentatie, programmatuur, kennis of andere goederen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zal Opdrachtgever deze niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld, noch zonder schriftelijke toestemming van Merces B.V. aan derden kenbaar maken.

Artikel 15. Onderaanneming en Overdracht

 1. Merces B.V. is niet gerechtigd de verbintenissen uit de Dienstverleningsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever door een derde in onderaanneming te laten uitvoeren. Opdrachtgever zal de toestemming niet zonder redelijke grond weigeren. Merces B.V. zal ingeval van onderaanneming volledig verantwoordelijk blijven voor de correcte uitvoering van haar in de Dienstverleningsovereenkomst neergelegde verplichtingen.
 2. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van voormelde toestemming voorwaarden te verbinden.
 3. Onder derde in de zin van artikel 15 leden 1 en 2 wordt niet verstaan een aan Merces B.V. gelieerde onderneming.

Artikel 16. Rechtskeuze en geschillenregeling

 1. Op iedere rechtsverhouding tussen Merces B.V. en Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien partijen van mening verschillen over de toepassing van de Dienstverleningsovereenkomst en indien wederzijds overleg binnen twee maanden nadat de ene partij de andere daarom schriftelijk heeft verzocht niet tot een over en weer aanvaardbare oplossing heeft geleid of niet heeft plaatsgevonden, zal het geschil worden onderworpen aan Mediation conform het op dat moment geldende Reglement van het Nederlands Mediation Instituut.
 3. De kosten van de mediation worden door de partijen in gelijke delen gedragen.
 4. Leidt de mediation niet tot een vaststellingsovereenkomst, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling uit de Dienstverleningsovereenkomst of de AV Merces B.V. nietig blijkt te zijn dan wel wordt vernietigd, blijft de Dienstverleningsovereenkomst of de AV Merces B.V. voor het overige in stand. Partijen zullen, voor zover mogelijk, de nietige of vernietigde bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 2. Merces B.V. is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd bij aangetekend schrijven binnen een maand na bekendmaking van de wijziging  de Dienstverleningsovereenkomst op te zeggen, in welk geval de Dienstverleningsovereenkomst eindigt met ingang van de datum van de wijziging.

Meer weten?

Wij denken graag met u mee.

Medelsestraat 5 | 4005 VA Tiel
088 648 91 00 | info@merces.nl

Contact >
Meer informatie over onze diensten?